برچسب: معماری

مهندسی معماری

رشته‌ی مهندسی معماری بین مهندسی و هنر ارتباط برقرار کرده است. معماری بیش از اینکه تکنیک باشد، ذوق و سلیقه و استعداد است.