برچسب: داروسازی

رشته داروسازی

داروسازی شناخت ماده‌ی موثر، فرموله کردن ماده (تبدیل ماده به فرمی که قابل مصرف برای بیمار باشد مثل قرص) و بررسی اثرات دارو و بر بدن است.