برچسب: پرتوشناسی

معرفی رشته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)

رشته‌ی تکنولوژی پرتوشناسی نحوه‌ی تصویربرداری از اعضای مختلف بدن را برای تشخیص پزشکی آموزش می‌دهد. مثل تصویربرداری از انگشتان دست، عروق و…