برچسب: هوافضا

معرفی رشته مهندسی هوافضا

هدف مهندسی هوافضا آماده کردن متخصصانی است که بتواند در زمینه‌ی طراحی، ساخت و آزمایش هواپیما فعالیت کند.کار آنها قبل از آماده شدن هواپیما است.