برچسب: مرمت و احیای بناهای تاریخی

مرمت و احیای بناهای تاریخی

مرمت و احیای بناهای تاریخی اهمیت زیادی دارد. تربیت متخصصانی که بتوانند آثار باستانی را مرمت و احیا کنند و آسیب را شناسایی کنند اهمیت زیادی دارد.