برچسب: علوم تربیتی

معرفی رشته علوم تربیتی

جنبه‌های یادگیری و آموزش و پرورش آدمی، روش‌های تدریس و یادگیری از زمینه‌هایی است که کارشناس علوم تربیتی در آن مهارت پیدا می‌کند.