برچسب: سینما

معرفی رشته سینما

سینما هنری است که بر ضبط تصویری حوادث و ترکیب خاص و با طرح مفاهیم گوناگون به صورت بیانی ویژه مبتنی است و در عرضه‌ی هنرها تجلی می‌کند.