برچسب: جغرافیا

معرفی رشته جغرافیا

موضوع اصلی رشته‌ی جغرافیا مکان است. این علم مکان را تا جایی که به زندگی انسان مربوط می‌شود، مطالعه می‌کند.