برچسب: جامعه‌شناسی

معرفی رشته علوم اجتماعی

هدف رشته‌ی علوم اجتماعی تربیت متخصصانی است که نیاز جامعه را در زمینه‌های مختلف رفاه اجتماعی، مانند اشتغال، برطرف کنند.