برچسب: بهداشت محیط

معرفی رشته بهداشت محیط

این رشته به مطالعه‌ی مسائل زیست محیطی و کنترل بهداشت مواد غذایی می‌پردازد. متخصصین پس ازبررسی مشکلات بهداشتی مشکلات را رفع می‌کنند.