برچسب: اعضای مصنوعی

رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

رشته‌ی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی یکی از زیر شاخه‌های توانبخشی است که در آن طراحی و ساخت اعضای مصنوعی و وسایل کمکی آموزش داده می‌شود.