برچسب: ادبیات فارسی

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی بهترین بستر برای شناخت فرهنگ و عرفان است. ادبیات فارسی دارای دو شاخه‌ی اصلی زبان فارسی و ادبیات فارسی می‌باشد.