محدثه کرمی

محدثه کرمی

مدرس زیست شناسی و شیمی

دانشجوی پرستاری دانشگاه اصفهان

مدرس تخصصی زیست شناسی دبیرستان و کنکور سراسری 

مدرس تخصصی شیمی دبیرستان و کنکور سراسری 

مرکز مشاوره رویای نو

( گروه مشاورین تحصیلی آوات )