علی ماندنی

علی ماندنی

مشاور تحصیلی

مشاوره تخصصی تجربی

دیپلم تجربی از دبیرستان سادات اصفهان

رتبه ۳۲۰ منطقه یک کنکور سراسری ۱۳۹۸ 

دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مشاور تخصصی تجربی

مرکز مشاوره رویای نو

( گروه مشاورین تحصیلی آوات )