فاوایکن مشاوره تحصیلی آوات

علی قضاوی

مشاور تحصیلی

مشاور علوم انسانی

رتبه ۵۰۰ کنکور علوم انسانی ۱۴۰۰

دانشجوی مشاوره دانشگاه فرهنگیان اصفهان

مدرس ریاضی کنکور علوم انسانی 

مشاور تخصصی کنکور انسانی و آزمون دانشگاه فرهنگیان

مرکز مشاوره رویای نو

( گروه مشاورین تحصیلی آوات )