برچسب: تاریخ

معرفی رشته تاریخ

تاریخ قواعدی‌ست که وقایع موثر بر یک ملت را بر حفظ و تسلسل تاریخی آن را مطالعه می‌کند. بر مبنای تحقیق منابع اطلاعاتی و دلایل آن را شرح می‌کند.