برچسب: بینایی سنجی

معرفی رشته بینایی سنجی

علم بینایی سنجی را مراقبت اولیه از بینایی است. به این معنا که یک بیمار در آغاز باید توسط یک بینایی سنج معابنه و تشخیص داده شود.