برچسب: اهمال کاری

جلوگیری از اهمال کاری

برای مقابله با اهمال کاری باید علت آن را شناسایی کرده و راهکارهایی مثل تهیه برنامه زمانی، تقسیم کارها به قسمت‌های کوچک‌تر انجام دهیم.

مقابله با اهمال کاری

برای مقابله با اهمال کاری باید علت آن را شناسایی کرده و راهکارهایی مثل تهیه برنامه زمانی، تقسیم کارها به قسمت‌های کوچک‌تر انجام دهیم.

اهمال کاری چیست؟

اهمال کاری یعنی به تعویق انداختن کارهای مهم و ضروری.این رفتار می‌تواند منجر به افزایش استرس، کاهش بهره‌وری، نارضایتی از خود شود.