مشاوری تحصیلی آنلاین رایگان

یک ماهه

۵۷۰هزارتومان
۴۸۷
یک ماه
هزارتومان
 • مشاوره و رنامه ریزی هفتگی
 • برگذاری آزمونهای هفتگی
 • ارائه تکنیکهای مطالعه هر درس
 • گزارش کار روزانه و ثبت بازخورد
 • روشهای جمع بندی و خلاصه نویسی

سه ماهه

۱۶۷۰میلیون
۱۴۲۹
سه ماه
میلیون
 • مشاوره و رنامه ریزی هفتگی
 • برگذاری آزمونهای هفتگی
 • ارائه تکنیکهای مطالعه هر درس
 • گزارش کار روزانه و ثبت بازخورد
 • روشهای جمع بندی و خلاصه نویسی

شش ماهه

۳۲۷۰میلیون
۲۷۷۰
شش ماه
میلیون
 • مشاوره و رنامه ریزی هفتگی
 • برگذاری آزمونهای هفتگی
 • ارائه تکنیکهای مطالعه هر درس
 • گزارش کار روزانه و ثبت بازخورد
 • روشهای جمع بندی و خلاصه نویسی

یکساله

۶۲۷۰میلیون
۵۲۷۵
یکساله
میلیون
 • مشاوره و رنامه ریزی هفتگی
 • برگذاری آزمونهای هفتگی
 • ارائه تکنیکهای مطالعه هر درس
 • گزارش کار روزانه و ثبت بازخورد
 • روشهای جمع بندی و خلاصه نویسی
رزرو وقت مشاوره تحصیلی

نام(Required)
شهر محصل سکونت
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
تلفن
اپلیکیشن آوات